sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Mức hỗ trợ về dịch tả heo châu phi của tỉnh an giang

Mức hỗ trợ về dịch tả heo châu phi của tỉnh an giang

13/01/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 08/7/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh có ban hành công văn số 617/UBND-KTN về việc hỗ trợ chăn nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi và hỗ trợ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà.

Cụ thể trường hợp tiêu hủy heo để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi  trước ngày Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi hành thì mức hỗ trợ cho các hộ sản xuất có heo phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ là 38.000 đồng/kg hơi.

 

Khi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

 

Người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi được hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi đối với heo con heo thịt các loại và mức 30.000 đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực đang khai thác.

 

Doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi được hỗ trợ 8.000 đồng/kg heo hơi đối với heo con, heo thịt các loại và 10.000 đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực đang khai thác. Mức hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

 

Heo giống cụ, kỵ, ông bà được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/con heo đến hết ngày 31/12/2019.

 

Nông Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .