sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia

Triển khai thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia

05/07/2019 (Sở TT&TT AG) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, mục tiêu nhằm cung cấp 100% thủ tục hành chính (TTHC) ở các mức độ trên môi trường mạng; đến năm 2020, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp từ Cổng dịch vụ công của tỉnh và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi đồng bộ tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh.

Để đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm : Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung nội dung Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong Quý IV năm 2019.

Bên cạnh đó, UBND yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời (tối thiểu 50 câu hỏi/trả lời) về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. Hoàn thành trong quý III năm 2019.

UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời (tối thiểu 100 câu hỏi/trả lời – bao gồm cả cấp xã, phường, thị trấn) về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. Hoàn thành trong quý III năm 2019

 Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu mã số thuế; cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội với hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tin HY
Nguồn KH số 379/KH-UBND ngày 26/6/2019

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .