sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

An Giang: Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

20/08/2018 SoTTTT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

SoTTTT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai kịp thời nội dung Công văn số 4424/BKHĐT-ĐTNN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo An Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung phổ biến, tuyên truyền và giải thích cho cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và người lao động tại địa phương hiểu đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người lao động yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh. Kịp thời báo cáo những biểu hiện có nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn cho Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

 

 Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, vi phạm pháp luật; đảm bảo sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn: Công văn 843/UBND-KTTH ngày 09/8/2018

Thúy Hằng.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .