sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Chuẩn bị Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

An Giang: Chuẩn bị Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

24/02/2021 Sở TT&TT Ag - Ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

căn cứ theo Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/3/2021.

 

Ảnh minh họa

 

Theo Kế hoạch số 329/KH-BTTTT, bỘ Thông Tin và Truyền thông đề nghị: Triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại địa phương. Trong đó, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8;

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở;

Mở rộng mô hình đường sách, phố sách nhằm gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một  xã hội học tập;

 

Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả…/.

 

Nguồn: CV số 680/VPUBND-KGVX ngày 18/02/2021 của VPUBND tỉnh An Giang

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .