sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

29/03/2019 SoTTTT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

 

Theo Kế hoạch, trong năm 2019 và năm 2020 Công an tỉnh chủ trì biên soạn, in cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ, lãnh đạo chỉ huy và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Cùng với đó, Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong tỉnh tuyên truyền phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành.

Các sở, ngành, Hội đồng nhân dân và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018. Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018; gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Công an nhân dân năm 2018./.

 

Nguồn: KH số 128/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh

Ảnh: internet

Phùng Nhung

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .