sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh năm 2019

An Giang: Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh năm 2019

04/04/2019 SoTTTT AG - Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2019.

Kế hoạch ban hành nhằm mục tiêu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 06 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI. Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp; đồng thời giữ vững và phát huy các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất.

Chỉ tiêu năm 2019 trên 6 chỉ số nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần, 92 chỉ tiêu chính đề xuất phấn đấu tăng điểm so với kết quả đạt được của năm 2017. Cụ thể, tham gia của người dân ở cấp cơ sở: phấn đấu đạt 5,40 điểm; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định phấn đấu đạt 6,00 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân phấn đấu đạt 5,00 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công phấn đấu đạt 7,00 điểm; Thủ tục hành chính công: phấn đấu đạt 7.30 điểm và cung ứng dịch vụ công phấn đấu đạt 7.70 điểm.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu việc quán triệt triển khai kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 trong toàn ngành, toàn đơn vị. Thực hiện đồng bộ, thống nhất với các chỉ đạo, định hướng chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công. Đảm bảo nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản trị hành chính công, tạo sự chuyển biến tích cực, thiết thực và hiệu quả nhất của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với cấp chính quyền cơ sở.

Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cho cán bộ, công chức, viên chứcvvề các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI để cán bộ, công chức, biết đầy đủ các nội dung, các tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh.

Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung của Kế hoạch PAPI năm 2019, đề ra giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh hàng năm; đưa vào kế hoạch hàng năm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm, kiến thức về kỹ năng hành chính, kỹ năng nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Tham mưu thực hiện tốt các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

UBND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhAn Giang chỉ đạo đoàn thể các cấp trong tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia và giám sát công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật; cùng với các Sở, ban, ngành liên quan đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp đối với người dân, tổ chức.

 

Nguồn: KH số 135/KH-UBND ngày 27/3/2019

GP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .