sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chủ động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm

Chủ động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm

21/02/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh biên giới, tôn giáo, dân tộc, nông thôn; ...

các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp và những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII. Thực hiện có hiệu quả những quan điểm, chủ trương mới được ban hành như: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc của Bộ Chính trị. Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. Trong năm 2020, An Giang sẽ thực hiện đồng bộ sáu nhiệm vụ và giải pháp.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 Trong đó, chủ động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; có phương án phù hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãng công ngay từ đầu tại cơ sở, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin, truyền thông, in ấn, xuất bản, phát hành báo chí. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog, tin nhắn…có nội dung xấu và độc hại là một trong nhiều giải pháp được nhấn mạnh trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 được thông qua tại Hội nghị “Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 18/02.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

 

Đồng thời, An Giang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp, gương mẫu, chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp uỷ.

 

Thực hiện công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm. Công tác giám sát phải được thực hiện mở rộng, thường xuyên, lấy thông tin từ giám sát thường xuyên làm cơ sở cho giám sát chuyên đề và kiểm tra chuyên đề. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của Nhà nước. Xử lý nghiêm những trường hợp phát ngôn vô nguyên tắc, tuyên truyền, vận động, phát tán những nội dung, kiến nghị, phản ánh quan điểm trái với Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật.

 

Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ma tuý, tham nhũng, công nghệ cao, môi trường, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

 

Củng cố hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng theo hướng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; kịp thời thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm phán quyết của Toà án đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Bố trí người có năng lực, am hiểu pháp luật, bản lĩnh và phẩm chất tốt đẻ bổ sung lực lượng chuyên trách trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng…/.

 

PTAH

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .