sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

05/03/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

Với mục đích tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

ảnh minh họa – nguồn: Cổng TTĐT An Giang

 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch nêu 06 nhiệm vụ, giải pháp như sau:

(1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

(2) Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng;

(3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;

(4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng;

(5) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng;

(6) Tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

 

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch./.

 

Nguồn: Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .