sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

An Giang: Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

22/11/2018 Nhằm thực hiện tốt công tác Hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh An Giang, chủ trương hội nhập toàn diện, trong đó đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức. Ngày 13/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Nhằm thực hiện tốt công tác Hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh An Giang, chủ trương hội nhập toàn diện, trong đó đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức. Ngày 13/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, định kỳ cho các cơ quan, thông tấn báo chí, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh huyện, thị thành để thông tin, tuyên truyền tại địa phương, nhằm góp phần vào việc nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội, biệt là các doanh nghiệp với các thỏa thuận tế, các thông tin, chính sách, pháp luật liên quan như Quản lý ngoại thương,hiệpđịnh thương mại song phương, đa phương, hiệp định thương tự do (FTA), cộng đồng kinh tếASEAN,….; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin chúng từ tỉnh đến cơsở; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn về dịch vụ công người dân và doanhnghiệp; Phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông, internet, truyền hình phục vụ ngày càng tốt nhu cầu hưởng thụ dịch vụ và tiếp cận thông tin của người dân, nhất là khu vực nôngthôn; Triển khai hiệu quả đề án Giang điện tử; phát triển chính phủ điệntử; mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, quản ngành, lĩnh vực và trong phát triển kinh tế biệt là nông nghiệp và du lịch, trong lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, quản biên giới, quốc phòng…;Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực chí xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàntỉnh; Tiếp tục phát triển, nâng cấp mạng lưới viễn thông với công nghệhiện đại có độ bao phủ rộng, dung lượng lớn.UBND tỉnh giao cho từng Sở, ngành tchức năng, quyền nhiệm vụ, chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, hợp với điều kiện thực ở từng ngành, vực và địaphương; Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn việc triển khai thựchiện Kế hoạch của ban nhân dân tỉnh và của đơn vị; định kỳ 06 tháng (ngày 06 tháng và hằng năm (ngày 06 tháng 12) gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo ban nhân dân tỉnh theo quyđịnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, kế hoạch nêu rõ là tiếp tục triển khai, thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể thực thi các quy  định của pháp luật và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất  kinh doanh đúng theo các  quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA; Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Kinh phí thực hiện hoạch này được bố trí lồng ghép trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các Sở, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Nguồn: Kế hoạch số 730/KH-UBND, ngày 13 tháng 11 năm2018

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .