sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

11/12/2019 (SoTTTT AG) - Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những nội dung quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo Quy chế của UBND tỉnh (Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017) nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời tạo cơ hội cho báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác, nhất là đối với những sự kiện, vấn đề nóng, nhạy cảm.

 

Phân công người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn phải bảo đảm các tiêu chuẩn và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; công khai thông tin về người phát ngôn trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương để cơ quan báo chí và phóng viên biết, liên hệ.

 

Khi phát hiện thông tin phản ánh trên báo chí không chính xác, sai trái thì phải kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh xác minh làm rõ; đồng thời yêu cầu cơ quan báo chí đó cải chính theo đúng Luật Báo chí.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng năm tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác phát ngôn cho lãnh đạo Sở, ban ngành, tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của UBND tỉnh đối với các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Tin HY

Nguồn CV số 1210/UBND-TH ngày 06/12/2019

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .