sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

08/05/2020 Sở TT&TT AG - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết cho công đoàn viên và người lao động; Bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết vào chương trình làm việc, chương trình công tác hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; Phân công trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc chủ trì tổ chức thực hiện gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng, xử lý kỷ luật đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để chỉ đạo tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động; định kỳ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Nguồn: Kế hoạch số 259/KH-LĐLĐ ngày 06/5/2020

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .