sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

23/12/2019 SoTT&TT AG - Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-TLĐ, ngày 07/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ...

Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích: Học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về việc “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội” để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận và triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó xây dựng tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững đoàn kết nội bộ, sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của các cấp công đoàn.

 

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được cụ thể như sau:

Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là công nhân ở các Cụm, Khu công nghiệp:

 

 - Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, đường lối, chủ trương của Đảng, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chính trị của công nhân.

- Kết hợp bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị với trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cho cán bộ công đoàn.

 

- Xây dựng và đa dạng hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong hệ thống công đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

- Thường xuyên khảo sát nắm tình hình CNLĐ, khai thác có hiệu quả các trang mạng xã hội để phân tích, xây dựng báo cáo phản ứng dư luận và tác động xã hội về các vấn đề quan trọng, nổi cộm được dư luận xã hội, đặc biệt là công nhân lao động quan tâm.

 

 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nòng cốt nắm bắt thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường thông tin tích cực về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn:

- Củng cố, nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn các cấp để tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam được xã hội quan tâm trên mạng xã hội.

 

- Khuyến khích đoàn viên, người lao động khai thác, sử dụng internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

- Tăng cường các bài viết về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh, các bài viết về công tác xây dựng Đảng. Chủ động nhận diện, đấu tranh bài bản, khoa học, xác đáng, thuyết phục, hiệu quả trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

- Tăng cường kỷ luật phát ngôn, viết, nói, làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đăng bài trên báo, tạp chí, internet, phát biểu tọa đàm, hội thảo... của cán bộ đảng viên, đoàn viên công chức, viên chức trong các cơ quan công đoàn.

 

- Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng địa phương và Trung ương tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến CNVCLĐ một cách nhanh chóng, chính xác, đúng tôn chỉ.

CĐCS trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại cơ sở, gửi danh sách về Liên đoàn Lao động tỉnh qua Ban Tuyên giáo trước ngày 31/12/2019. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 

Nguồn: Kế hoạch số 223/HD-LĐLĐ ngày 16/12/2019

TN

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .