sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thành lập Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên

Thành lập Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên

26/06/2020 (Sở TT&TT AG) – Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Đài Truyền thanh thành phố Long Xuyên.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Long Xuyên, thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao; là cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao, truyền thanh nhằm nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của UBND thành phố Long Xuyên, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Lãnh đạo và các Tổ chuyên môn nghiệp vụ: Hành chính - Tổng hợp; Văn hóa - Văn nghệ; Thể dục - Thể thao; Truyền thanh.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sáp nhập, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ mới được giao và theo quy định của pháp luật.

 

Quách Vân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .