sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh An Giang

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh An Giang

26/09/2019 (Sở TT&TT AG) Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định số 2314/QĐ-UBND về thành lập Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh An Giang (Đội ứng cứu). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Quyết định thành lập Đội ứng cứu an toàn thông tin máy tính tỉnh An Giang.

Theo đó, Đội ứng cứu tỉnh An Giang có 20 thành viên, do ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng; 02 Phó Đội trưởng là ông Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 17 thành viên Đội là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng thuộc Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Viễn thông An Giang, Cục Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh, Viettel An Giang, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang, Công ty cổ phần Viễn thông FTP Chi nhánh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Đội ứng cứu, được sử dụng bộ máy, phương tiện và con dấu của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Đội ứng cứu. Có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu; 

Giao Trung tâm Tin học – Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng trang thiết bị, kinh phí tổ chức hoạt động của Đội ứng cứu và thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan, khi nhận được thông báo của cơ quan Thường trực, Thủ trưởng các đơn vị phải ưu tiên việc chỉ đạo cán bộ đơn vị mình thuộc Đội ứng cứu, tham gia công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 

Nguồn: Quyết định số 2314/QĐ-UBND, ngày 25/9/2019
DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .