sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xã Vọng Thê và Xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông năm 2018.

Xã Vọng Thê và Xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông năm 2018.

12/11/2018 SoTTTT AG - Ngày 23/10/2018, Đoàn thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang đã đến xã Vọng Thê và xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018.

 SoTTTT AG - Ngày 23/10/2018, Đoàn thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang đã đến xã Vọng Thê và xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018.

Responsive image

Theo đó, đến thời điểm thẩm định, xã Vọng Thê và xã Phú Thuận đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông. Cụ thể:

 

Cả hai xã đều có 1 thùng thư công cộng đặt tại Ủy ban nhân dân xã. Thời gian mở thùng thư hàng ngày vào lúc 09 giờ 45 để chuyển phát thư. Nhân viên Bưu điện đảm bảo phục vụ cho người dân của xã về dịch vụ thư, dịch vụ gói, kiện hàng hóa hàng ngày.

 Tất cả 4/4 ấp trên địa bàn hai xã đều có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập internet: băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất; cả 2 xã có 05 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập internet; Dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn xã đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trên địa bàn xã Vọng Thê và Phú Thuận đều có đài truyền thanh hữu tuyến được thiết lập, đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành; Có 4/4 ấp trong hai xã có hệ thống loa truyền thanh hoạt động.

Xã Vọng Thê có 18 máy vi tính, có đường truyền internet kết nối, phục vụ công tác 20 cán bộ, công chức (Tỷ lệ 90%); xã Phú Thuận có 16 máy vi tính cho 21 cán bộ, công chức (Tỷ lệ 76%). Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 02 xã đều có máy vi tính kết nối mạng internet băng rộng; Có sử dụng Hộp thư điện tử tỉnh An Giang, Văn phòng điện tử (Vic), Chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, …

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND Vọng Thê và xã Phú Thuận quan tâm củng cố, giữ vững và nâng chất các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí 8 đã đạt trong thời gian tới.

Ngọc Châu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .