sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tạm dừng kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công năm 2018.

Tạm dừng kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công năm 2018.

05/01/2019 SoTTTT AG - Thực hiện tinh thần công văn số 1386/UBND-TH ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tạm dừng kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công năm 2018.

 

SoTTTT AG - Thực hiện tinh thần công văn số 1386/UBND-TH ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tạm dừng kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công năm 2018.

 

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về cơ cấu tổ chức bộ máy, địa vị pháp lý, loại hình hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công theo tinh thần Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tạm dừng kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công năm 2018.

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển biết và liên hệ với Trung tâm Hành chính công để nhận lại hồ sơ dự tuyển.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .