sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang hướng dẫn một số nội dung triển khai dự án đầu tư UDCNTT

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang hướng dẫn một số nội dung triển khai dự án đầu tư UDCNTT

29/05/2020 Sở TT&TT AG - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có hướng dẫn Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố lưu ý một số quy định về thực hiện các dự án công nghệ thông tin.

Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Tại khoản 4 Điều 53 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký) quy định: Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tại Khoản 2, 3, 4, Điều 20 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019: Quy định thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế cơ sở dự án; Thẩm quyền, trình tự, nội dung thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức báo cáo kinh tế kỹ thuật. Điều 38. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 về Bảo hành sản phẩm của dự án. Điều 58 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định về Tổ chức kiểm thử, vận hành thử.

 

Về dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển: Tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký) đã bãi bỏ các quy định về dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí đầu tư phát triển tại khoản 2 Điều 6, Điều 46, Điều 47 của Nghị định 73/2019/NĐ-CP. Do đó, không sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển, để triển khai dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định nêu trên.

 

Khoảm 3, Điều 52 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước: “3. Trường hợp dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường, nếu cần thiết cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử nghiệm dịch vụ. Các tổ chức cá nhân nói trên chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có). Sau khi thử nghiệm thành công, xác định được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ tiến hành các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định.”

 

Việc triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

 

Việc triển khai thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu; khoản 3 Điều 6 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.

 

Nguồn: Văn bản số 452/STTTT-KHTC, ngày 27/5/2020

Hoàng Vũ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .