sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Bổ sung xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

An Giang: Bổ sung xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

26/06/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về bổ sung xã thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025,

nâng tỷ lệ số xã thực hiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh từ 80% theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, An Giang chọn 06 xã bổ sung thực hiện xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 gồm: Xã Lê Chánh, Tân Thạnh và Phú Lộc thuộc thị xã Tân Châu; Xã Núi Tô thuộc huyện Tri Tôn; Xã An Nông thuộc huyện Tịnh Biên và Xã Mỹ Phú thuộc huyện Châu Phú.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã được chọn bổ sung xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tiến hành xây dựng mục tiêu và hoàn chỉnh Báo cáo Chính trị đưa vào Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ tới./.

 

Nguồn: Thông báo số 273/TB-VPUBND ngày 17/6/2020

TN

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .