sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

14/01/2020 SoTT&TT AG - UBND tỉnh có công văn đôc đốc thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc bố trí ngay máy chủ bảo mật dùng riêng để bảo bảm an toàn thông tin trong vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 11864/VPCP-KSTT.

 

Hoàn thành việc nâng cấp Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và việc tích hợp, đồng bộ các dữ liệu, dịch vụ khác gồm: dữ liệu thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị, thanh toán trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Đồng thời, Cung cấp tài khoản trên trang Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.angiang.gov.vn/) để Văn phòng UBND tỉnh giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài Chính tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện việc xây dựng, nâng cấp hệ thống, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định tại điểm g khoản 1 mục VI Điều 1 Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn yêu cầu Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các văn bản số: 1039/UBND-TH ngày 17 tháng 10 năm 2019; 1138/UBND-TH ngày 14 tháng 11 năm 2019; 1256/UBND-TH ngày 17 tháng 12 năm 2019; Lựa chọn, đề xuất tích hợp, cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng lộ trình theo Đề án xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sở, ban, ngành tỉnh tổng hợp danh sách đề xuất theo chức năng quản lý trên địa bàn tỉnh gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2020.

Tin HY

Nguồn CV số 07/UBND-TH ngày 06/01/2020

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .