sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang:

10/10/2019 (Sở TT&TT AG) Ngày 01/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Lê Văn Nưng đã ký quyết định số 2370/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm Trưởng ban; Các ông Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực; ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế; ông Phan Văn Tuấn, Phó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban. Và 29 ủy viên.

Công an tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm 01 Chánh Văn phòng; 03 Phó Chánh Văn phòng Thường trực và 08 ủy viên. 
Tổ giúp việc cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 01 Tổ trưởng; 01 Tổ phó và 05 tổ viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khải thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chị thị, chương trình, đề án, dự án của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống mại dâm và công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh An Giang; Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất về công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định; Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (nếu có); Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình khi thực hiện nhiệm vụ được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Văn phòng Thường trực và Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch thuộc các lĩnh vực: phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống mại dâm và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tổng hợp, định kỳ báo cáo các mặt công tác theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; Thực hiện chế độ công tác theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Nguồn: QĐ số 2370/QĐ-UBND, ngày 01/10/2019
DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .