sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang

26/12/2018 SoTTTT AG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Lê Văn Nưng đã ký quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh An Giang, gồm 22 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

 

SoTTTT AG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Lê Văn Nưng đã ký quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh An Giang, gồm 22 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Do ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Nguyễn Sỹ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Theo đó, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là xem xét báo cáo kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới của từng xã. Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả biểu quyết của Hội đồng thẩm định là cơ sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

Nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã cấp hàng năm cho Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh..

 

Nguồn: Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .