sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024

An Giang: Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024

07/10/2019 (Sở TT&TT AG) Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện; phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên (HSSV); góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong học sinh, sinh viên và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến HSSV.

Ảnh: Internet

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chương trình phối hợp số 415/CTPH-UBATGTQG-BGTĐT ngày 09/9/2019 về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024.

Theo đó, Chương trình phối hợp, gồm có các nội dung như sau:

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho HSSV; 

Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT; đầy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn háo giao thông” và tiếp tục triền khai Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”;

Rà soát, bổ sung, sửa đổi nội dung về giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông, hoạt động trải nhiệm và các hoạt động giáo dục khác ở các cấp học; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế; tiếp tục chỉ đạo bổ sung biên soạn, thẩm định các tài liệu giáo dục ATGT cho HSSV;

Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông; tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về ATGT cho giáo viên từ cấp học mầm non, tiểu học, trung học,…

Phối hợp tổ chức, phát động các cuộc thi tìm hiểu về ATGT, lái xe mô tô an toàn vá các hoạt động văn hóa giao thông cho HSSV.

Chương trình phối hợp cũng nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ trì phối hợp với Ban ATGT cấp tỉnh lập Kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp này. Hằng quý, Ban ATGT ở các địa phương tổ chức họp giao ban liên ngành để trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo…/.

Nguồn: CV số 4864 /VPUBND-KTN ngày 01/10/2019 của VPUBND tỉnh
Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .