sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

An Giang: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

07/10/2019 (Sở TT&TT AG) Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang, cho các đối tượng là tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (gọi tắt là CBCCVC) trong phạm vi toàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được tổ chức nhằm kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019). Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ của CBCC, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác…

Theo Kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025: Năm 2019: Tổ chức phát động, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua; Năm 2022: Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025; Năm 2025: Tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

Kế hoạch cũng đã nêu rõ tiêu chuẩn đăng ký thi đua của từng tập thể và cá nhân. Về hình thức khen thưởng, gồm: Khen thưởng hàng năm; Khen thưởng sơ kết và Khen thưởng tổng kết. Các cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc gửi Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc nhất trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) là cơ quan thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch và điều kiện cụ thể tiến hành xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện.../.

Nguồn: KH số 607 /KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .