sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020

15/10/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Trong những năm qua, các cơ quan ban, ngành tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật, xem đây như một nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

 

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020.

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị  tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; tội phạm, các tội phạm xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, lồng ghép các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

 

Tiếp tục phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Bên cạnh đó, chú trọng lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện. Trong đó, tập trung vào một số hoạt động như: Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham gia Cuộc thi trực tuyến ”Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Báo pháp luật Việt Nam điện tử. tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp….

 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020. Căn cứ vào điều kiện đặc thù, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan và lựa chọn những khẩu hiệu như :

 

(1) Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

(2) Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

(3) Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

(4) Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp.

(5) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Tin HY

Nguồn KH số 1269/HĐPH ngày 08/10/2020

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .