sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường công tác tuyên truyền bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới

Tăng cường công tác tuyên truyền bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới

27/11/2020 Sở TT&TT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 05 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020.

 

Khai trương trụ sở Văn phòng và Cửa hàng đặc sản, nông sản an toàn An Giang. Theo angiang.gov.vn

 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương 05 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 05 Khóa IX), Luật Hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02 tháng 8 năm 2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được nâng lên.

 

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài; đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế. Bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn hạn chế, bất cập.

 

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 05 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

 

Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

 

Trong thời gian tới, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã như: Nghị quyết Trung ương 05 Khóa IX; Kết luận số 70-KL/TW 3 ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 05 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012, các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 98/2018/NĐCP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025" theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào giảng dạy (chuyên đề) trong hệ thống các trường chính trị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông nhằm quảng bá sản phẩm của hợp tác xã, tổ hợp tác. Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới công tác quản lý, hoạt động sản xuất, phát triển và nâng cao chất lượng nông sản, sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, khẳng định vai trò nền tảng của khu vực kinh tế, hợp tác xã trong nền kinh tế./.

 

Nguồn: Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 05 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh An Giang.

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .