sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai thực hiện đánh giá Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh An Giang

Triển khai thực hiện đánh giá Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh An Giang

01/04/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 29-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Kế hoạch triển khai nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho mọi thành viên trong các cơ quan cấp tỉnh , cơ quan cấp huyện; được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy nâng cao hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, thích ứng với môi trường sống và làm việc trong xã hội hiện đại, làm cho mọi người sống được hạnh phúc hơn; Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện, huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị. Đồng thời, là căn cứ để đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và thành viên trong đơn vị.

 

Việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo phương thức chấm điểm. Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100. Trong đó, Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85 điểm đến 100 điểm; Loại khá: Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; Loại trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; Loại chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

 

Cụ thể, các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 30 điểm) trong đó: đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên (tối đa 10 điếm); đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập (tối đa 10 điểm); Đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên (tối đa 10 điểm).

 

Các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên (tối đa 30 điểm), trong đó: 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt (tối đa 10 điểm); 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi (tối đa 05 điểm); 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước (tối đa 10 điểm); 100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên (tối đa 05 điểm).

 

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 40 điểm), tỏng đó, 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập (tối đa 25 điểm), gồm: Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội; Có cam kết học tập suốt đòi để phát triển bản thân; Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường; Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề; Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới; Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp; Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên (tối đa 10 điểm); Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác (tối đa 05 điểm).

 

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền nội dung Thông tư số 22 và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng “Đơn vị học tập” tại cơ quan; lập và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ minh chứng cho việc thực hiện xây dựng “Đơn vị học tập”. Từ năm 2022 và những các năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị tổ chức tự đánh giá, xếp loại dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” về Sở GDĐT (đối với các cơ quan cấp tỉnh), Phòng GDĐT (đối với các cơ quan cấp huyện) trước ngày 31/01; đồng thời, các cơ quan triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng “Đơn vị học tập”, lập và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ minh chứng cho năm tiếp theo.

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; Hằng năm, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch đối với cấp huyện; Tổng hợp báo cáo kết quả việc đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”, gửi Bộ GDĐT, UBND tỉnh trước ngày 31/3 hằng năm; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”.

 

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị; lồng ghép việc xây dựng “Đơn vị học tập” vào tiêu chí xét thi đua hằng năm.

UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương; tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” cấp huyện.

 

Tin HY

Nguồn KH số 162/KH-UBND ngày 29/3/2021

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .