sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh An Giang

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh An Giang

12/06/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 05-6, UBND tỉnh có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh.

Sản phẩm trà xạ đen của Công ty TNHH MTV TMDV Thảo An Khang (Ảnh minh họa – Nguồn: baoangiang.com.vn)

 

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh. Trong đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 03 sản phẩm đặc trưng, có lợi thế nhất tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh; Bổ sung chức năng, nhiệm vụ Chương trình OCOP vào Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bố trí cán bộ cấp huyện, xã thực hiện nhiệm vụ.

 

Khẩn trương rà soát các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng của địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể kinh tế làm hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định; đảm bảo tiến độ về tổ chức đánh giá chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia Đề án OCOP_AG, sản phẩm tiềm năng khác.

 

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã nằm trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan; Bố trí, lồng ghép các nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện Đề án OCOP_AG trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án OCOP_AG và vận động, khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình, người dân tại địa phương tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh; Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn các chủ thể kinh tế làm hồ sơ để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đề xuất, vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ các chủ thể kinh tế thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm OCOP sau khi được chứng nhận; Định kỳ hàng quý, năm và đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Sau gần một năm triển khai thực hiện Đề án mỗi xã Một sản phẩm tỉnh An Giang (Đề án OCOP_AG), Tỉnh đã tổ chức Hội đồng đánh giá sản phẩm đợt 1 năm 2020, kết quả có 6 sản phẩm được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên (trong đó có 02 sản phẩm đạt 4 sao: Tranh lá thốt nốt - Thoại Sơn, đường thốt nốt sệt Palmania - Tri Tôn; 04 sản phẩm đạt 3 sao: Trà xạ đen - Long Xuyên, gạo thơm Ngọc Nhân - Châu Thành, khô cá tra phồng - châu Đốc, lạp xưởng bò - Tân Châu) đã tạo động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

 

Tin HY

Nguồn CV số 600 /UBND-KTN ngày 05/6/2020

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .