sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về công nghệ thông tin và truyền thông.

Thông tin liên hệ

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email

1

Trương Minh Thuần

Giám đốc

0296.6.522.225

0982.592.222

tmthuan@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Giám đốc

0296.6.281.444

0979.805.807

nthai@angiang.gov.vn

3

TS.Lê Việt Phương

Phó Giám đốc

0296.6.546.666

0913.707.225

lvphuong@angiang.gov.vn

4

Hồ Thị Bích Liên

Phó Giám đốc

0296.6.281.117

0913.706.660

htblien@angiang.gov.vn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .