sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

27/11/2020 DDCI An Giang - Giải pháp phát triển Kinh Tế - Xã Hội bền vững

DDCI bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI)...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .