sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

29/05/2020 Sở Thông tin và Truyền thông An Giang hướng dẫn một số nội dung triển khai dự án đầu tư UDCNTT

Sở TT&TT AG - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có hướng dẫn Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố lưu ý một số quy định vê...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .